gallery1

Dane statystyczne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie znaczna część wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2020 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie zgłoszono 31 wypadków przy pracy rolniczej. Ponad 58% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek działania warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

 

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o prawidłowe wydzielenie i utrzymanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynków i wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również zniszczone albo zabrudzone obuwie robocze.

 

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie i nieoznakowane progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłową konstrukcję i usytuowane drabin. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią lub resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych. 

W trosce o własne dobro, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:

 

 • likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu i posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami
 • wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść
 • utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych
 • stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę

 

 

 • na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe
 • naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągów schodowych i na podestach
 • zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach
 • stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyleniem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik)
 • schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów
 • dbać o dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy
 • w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który przebiega w formule on-line i dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS może rejestrować się na stronie internetowej:

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl

Po założeniu konta uczestnik uzyska dostęp do testu wiedzy składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnicy, którzy zaznaczą najwięcej poprawnych odpowiedzi, w najkrótszym czasie otrzymają nagrodę w postaci myjki ciśnieniowej o wartości ok. 500 zł. Do wygrania 100 urządzeń. Test można rozwiązywać do 20 listopada 2021 r.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną w Placówce Terenowej KRUS w Bełchatowie. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania. Pracujmy bezpiecznie!

 

 

Tomasz Nowicki

dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211104_droga_droga_1.jpg

W miejscowości Gręboszów ukończono inwestycje polegającą na przebudowie dotychczasowej drogi . Prace obejmowały wycinkę drzew przy pasie drogowym, ułożenie warstw bitumicznych, wymianę istniejących przepustów pod drogą, wykonanie poboczy oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego. Modernizacja ponad kilometrowego odcinka została odebrana 15 października.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego finansowanie tej inwestycji zostało wsparte przez dotację z Gminy Kleszczów w wysokości 250 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 78 980,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 542 860,50 zł. Modernizacja drogi w Gręboszowie znacznie usprawni komunikację, która przede wszystkim stanie się bezpieczniejsza.

Uchwałą Nr XXX/282/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Rada Gminy Drużbice zdecydowała
o podwższeniu dotychczasowej stawki. Obecnie cena za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 32,00 zł za miesięc od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W mocy pozostaje Uchwała Rady Gminy Drużbice Nr XXIII/220/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, na podstawie której zwalnia się w części z opłaty tj. w wyskości 2,00 zł od mieszkańca.

Zmianę przedstawia poniższa tabela.

 

Do października 2021 r.

Od listpada
2021 r.

Stawka

30

32

Stawka z ulgą za kompostownik

28

30


Nowa stawka będzie obowiązywać w 2022 roku.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów z zakresu dowodów osobistych, a co za tym idzie zapewnieniem bezpiecznego wdrożenia z dniem 07.11.2021r. rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców - informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Departamentu Spraw Obywatelskich MSW - wnioski składane na starych zasadach będą realizowane tylko do 05.11.2021r. do godz. 12.00.

Informacja - dwowody osobiste

gallery1

Aż 7 medali przywiozła reprezentacja naszej gminy z Mistrzostw Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w warcabach 100tu polowych, które odbyły się w Lututowie. Mistrzostwa zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim w kategorii "open" kobiet i mężczyzn, na dystansie 9 rund, tempo gry 10 min na zawodnika/czki. W kat. Do 13 lat II miejsce - Jagoda Zawieja, w kat. Do 16 lat III miejsce - Oliwia Burzyńska, w kat Do 20 lat I miejsce – Renata Cieślak; wśród chłopców w kat. Do 10 lat II miejsce - Jakub  Michaś,  do 13 lat I miejsce - Mateusz Dryja, III miejsce - Bartłomiej Zawieja, Do 16 lat I miejsce - Konrad Oracz. Drużynowo nasza reprezentacja uplasowała się na III miejscu tuż za Gminą Lututów i Zelów. Pozostałe miejsca naszych zawodników: IV miejsce Kornelia Zawieja, IV miejsce Ewelina Gajda, IV Łukasz Tulejski, IV Maciej Susmęd, V miejsce Bruno Nowak, V miejsce Dominika Dawidowicz, V Miron Łapkowski-Świech, VI Nadia Jonczyk, VII miejsce Julia Stępień, VIII miejsce Beata Cieślak, XI miejsce  Aleksander Michaś, XIII miejsce Kacper Kołodziej. Opiekunką drużyny była pani Monika Kulik. Wielkie brawa i gratulacje dla naszych zawodników!

 Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości p. Moniki Kulik.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211028_lad_lad.jpg

Gmina Drużbice otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”‼️
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie projekty zgłoszone do Programu przez Gminę Drużbice zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu ponad 90% planowanych kosztów będzie pokryte z dofinansowania. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoli zrealizować trzy inwestycje:
👉Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice – dofinansowanie: 4 500 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 5 000 000 zł)
👉Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła, Gmina Drużbice – dofinansowanie 2 375 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 2 500 000 zł)
👉Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, Gmina Drużbice – dofinansowanie 950 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 1 000 000 zł)