Dofinansowanie

 

OGŁOSZENIE z dnia 12 października 2023 roku

 

Wójt Gminy Drużbice zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Drużbice”

 

Gmina Drużbice zamierza przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W związku z powyższym, informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie:

 • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o mocy ok. 5 kWp

W powyższym zakresie mogą wziąć udział tylko ci Mieszkańcy, którzy nie mają jeszcze zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz podpisanej umowy
z dystrybutorem energii.

 • powietrznej pompy ciepła (powietrze/woda) .

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wypełnionych Deklaracji zgłoszeniowych do udziału w projekcie wraz z ankietą (arkusz ustaleń projektowych) do dnia 18 października 2023 r. do godziny 1200:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A – pokój nr 6 lub 8
 • w formie elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

 • mieszkać w Gminie Drużbice i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie Gminy Drużbice, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
 • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
 • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Drużbice z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.12.2022r.). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych do projektu (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

W przypadku dużego zainteresowania projektem, o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału
w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia
z uczestnictwa w projekcie).

Projekt  realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z IZ umowy
o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz otrzymania przez Gminę Drużbice dofinansowania na jego realizację.

Załączniki:

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie

Ankieta (arkusz ustaleń projektowych)

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
– Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
– REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
– Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY
(w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231005_wybory_wybory.jpg

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. na terenie Gminy Drużbice będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego realizowanego przez PKS Bełchatów - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych tras linii obsługujących dowóz do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów wraz z rozkładem jazdy.

Rozkład jazdy

gallery1

Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki uczestniczył dziś w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Aldony Plucinskiej w Mzurkach, artystki, pedagoga, etnografa, kustosza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230926_kontrola_kontrola.jpg

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych dniach, tj.: 26-29.09.2023 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowościach: Rożniatowice, Rawicz-Podlas oraz Rawicz w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230924_wybory_wybory.jpg

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Bezpłatny transport przysługuje:
- z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest wyborca,
- z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
- z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.
Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Drużbicach: do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30
• ustnie – tel. 44 631 10 79 wew. 27;
• pisemnie – Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice,
• w formie elektronicznej  na  adres skrytki EPUAP: /95h9r8jtr3/SkrytkaESP

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do 13 października. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.), każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230924_wojsko_wojsko.jpg

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie „Trenuj z wojskiem - sam i w grupie" – to bezpłatne jednodniowe (8-godzinne) profesjonalne przeszkolenie prowadzone przez wykwalifikowany personel wojskowy w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

IV edycja tej prospołecznej i proobronnej inicjatywy dedykowana jest zarówno dla ochotników indywidualnych, jak i dla większych grup. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, szkoły itp. Wszyscy będą mile widziani w jednostkach wojskowych biorących udział w programie. Zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat, posiadających polskie obywatelstwo.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się  z podstawami:

 • obsługi broni
 • zasad przetrwania
 • walki w bliskim kontakcie
 • pomocy medycznej
 • zachowania podczas alarmu i wielu innych

Na szkolenie można się zgłosić w każdej chwili do jednostki wojskowej, w której wyraża się chęć uczestnictwa w szkoleniu. Wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie.  

21 października 2023 r. szkolenie „Trenuj z Wojskiem - sam i w grupie" odbędzie się w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Łasku.

Dane do kontaktu i rekrutacji na szkolenie organizowane w Łasku:

tel.:   261-554-269; 506-343-734

Organizatorzy zapewniają profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną atmosferę, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że warto!

Więcej informacji pod adresem - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rozpoczynamy-czwarta--grupowa-edycje-trenuj-z-wojskiem