herb2.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Informuję Państwa o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu gminy Drużbice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej udostępniamy Regulamin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie, który dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

Termin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie: od 18 marca 2024r. od godz. 1200 do 22 marca 2024r. do godz. 1200

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie prowadzony będzie przez Gminę Drużbice celem wsparcia gospodarki ściekowej na terenie Gminy oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5m3/doba, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno – bytowych na terenach, dla których nie jest przewidziana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 • Podmiotami uprawnionymi do składania wstępnej deklaracji udziału w projekcie są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) położoną na terenie Gminy Drużbice, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które do tej pory nie korzystały z dofinansowań udzielanych przez Gminę Drużbice (np. projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii).
 • Planowana intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł brutto.
 • Okres wdrażania projektu: wydatkowanie środków rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania
  do 31 października 2025 roku.
 • Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty jego zakończenia.
 • Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
 • Więcej informacji można uzyskać w Referacie Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 44 631-10-79 wew. 1 lub 4.

 

 

                                                                                              Zachęcam do udziału!

                                                                                                   Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                     Tomasz Głowacki         

Załączniki:

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240306_wsi_wsi.jpg

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Dbajmy o to by zapewnić bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania.

W 2024 roku KRUS organizuje dwa konkursy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia poniżej obie propozycje, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców w aspekcie dbania o zdrowie w gospodarstwie rolnym.

V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W województwie łódzkim organizatorami konkursu są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009–2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu na rymowankę przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS. Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej 6 słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina. Regulamin konkursu został przesłany do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.gov.pl/krus

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2024 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

 1. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Drugą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach wiejskich szkół podstawowych jest XIV edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówki Terenowe, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tegoroczne hasło cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem konkursu brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

 • „Rola rolnika, by upadku unikał”
 • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"
 • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
 • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
 • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
 • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 5 kwietnia 2024 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie www.gov.pl/krus

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje na temat konkursu można również uzyskać we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS. Dzięki nim młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i zdobyć atrakcyjne nagrody.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240305_konsultacje_konsultacje.png

PROJEKTU STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DRUŻBICE NA LATA 2024 - 2029

Wójt  Gminy Drużbice zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2024-2029".

Niniejszy dokument pozwala na uzasadnienie, wyjaśnienie i usprawnienie lokalnej polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz wytycza działania, których przeprowadzenie w znaczny sposób przyczyni się do rozwiązania lokalnych problemów społecznych. Wykonanie zadań zapisanych w Strategii pozwoli również na zminimalizowanie negatywnych skutków rożnych zjawisk społecznych, które występują na obszarze  Gminy Drużbice.

Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 05 marca do 16 marca 2024 r.

Formularz papierowy zgłoszenia opinii/uwag/propozycji należy:

► złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach 20

lub

► przesłać jego skan drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej:

- projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2024-2029".

- formularz zgłaszania uwag i opinii do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2024-2029".

- zarządzenie  nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Drużbice z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drużbice na lata 2024-2029".

W związku z obecną, trudną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w stadach drobiu oraz u ptaków dzikich, prowadzony jest na obszarze RP, w tym w powiecie bełchatowskim monitoring tej jednostki chorobowej u dzikich ptaków.

Zważywszy na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie uprzejmie prosi mieszkańców o zgłaszanie znalezienia padłego dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie, najlepiej prosimy o niezwłoczną informację telefoniczną. Numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.piwet-belchatow.pl

Dochowując bezpieczeństwa epidemiologicznego, uprzejmie prosimy o niedotykanie zwłok ptaków.

Powiadomienie telefoniczne z podaniem lokalizacji zwłok ptaków uznajemy za w pełni wystarczające.

Bełchatów, luty 2024

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240220_us_us.jpg

 Drogi Podatniku,

przypominamy, ze dzięki serwisowi e-Urząd Skarbowy w zakładce Rozliczenia masz możliwość sprawdzania swoich wpłat. Udostępne dane dotyczą transakcji od 1 stycznia 2021 roku.

Samodzielnie możesz sprawdzić informacje o:

 • zaksięgowanych dokumentach,
 • wpłatach,
 • pobranych odsetkach za zwłokę i kosztach upomnienia, oraz
 • dane obejmujące m.in. przeksięgowania, zwroty i zaległości.

Obecnie w resorcie trwają także prace umożliwiające export plików w formatach pdf i xls, dotyczących zaksięgowanych transakcji w usłudze Rozliczenia. O ich zakończeniu będziemy informować.

Wprowadzone udogodnienia są szczególnie ważne i istotne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdyż w tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą zeznania PIT-36 oraz PIT-36L jak również, wzorem lat ubiegłych PIT-28 dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. W przygotowanych zeznaniach będą wypełnione pozycje dotyczące kwot wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu.