b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240416_doradztwo_doradztwo.jpg

Informujemy, iż w dniach 29 i 30 kwietnia w godzinach od 15.15 do 18.00 rolnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa Pana Jarosława Janaszewskiego przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Chęć skorzystania z pomocy proszę zgłosić pod nr telefonu 44 631 10 78  w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowanych zapraszamy do budynku Urzędu Gminy Drużbice 20 A,  I Piętro, pokój nr 5.

Uprzejmie informuję, że w związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych w wyborach w 2023 roku na Kadencję 2024-2027, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice z prośbą o  dokonanie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  OGÓŁEM: 1
  w tym do sądu pracy: 1
 • do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
  OGÓŁEM: 3
  w tym do Wydziału Pracy o Ubezpieczeń Społecznych: -

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKIEM NIE MOŻE ZOSTAĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 kwietnia 2024 roku, zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice ( sekretariat).

Do dnia 31 maja 2024 roku odbywają się uzupełniające wybory ławników.

Do 15 czerwca Rada Gminy przesyła Prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia ( wzór karty stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia), do której kandydat dołącza następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również imienną listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pod numerem telefonu 044 631 10 78 wew. 24.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-2027

Oświadczenie kandydata

Lista poparcia

Kluzula informacyjna

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim. Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240327_pit_pit.jpg

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie zachęca do składania deklaracji podatkowych w usłudze Twój e-PIT. Jest to bardzo prosty sposób rozliczenia się z podatku ponieważ po zalogowaniu mamy dostęp do przygotowanego wstępnie rozliczenia, które zawiera dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ponadto znajdziemy tam również informacje wykazane przez płatników w PIT-11 oraz częściowo uwzględnione ulgi m.in. ulgę na dziecko
a także nr KRS wskazany w zeszłorocznym zeznaniu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych. Dzięki logowaniu do e Urząd Skarbowy można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US np. weryfikacji statusu zwrotu podatku. https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

Przypominamy, że  w tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnione są zeznania PIT-36 oraz PIT-36L jak również, wzorem lat ubiegłych PIT-28 dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.
W przygotowanych zeznaniach będą wypełnione pozycje dotyczące kwot wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu.

Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, samodzielnie uzupełnia dane dotyczące:

 • przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
 • ulg i odliczeń.

W związku z rozliczeniem podatku zachęcamy również do aktywowania usługi
e-korespondencji,
dzięki której podatnicy mają możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego konta w e-Urzędzie skarbowym. Funkcjonalność ta pozwala załatwić większość spraw podatkowych w szybki i prosty sposób, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki e-korespondencji zaświadczenia o dochodach, przychodach, czy o braku zaległości możemy uzyskać w serwisie bezpłatnie w zaledwie w kilka minut. Usługę można aktywować np. przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 18-29.03.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowości Gręboszów w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

herb2.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Informuję Państwa o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu gminy Drużbice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej udostępniamy Regulamin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie, który dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

Termin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie: od 18 marca 2024r. od godz. 1200 do 22 marca 2024r. do godz. 1200

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie prowadzony będzie przez Gminę Drużbice celem wsparcia gospodarki ściekowej na terenie Gminy oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5m3/doba, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno – bytowych na terenach, dla których nie jest przewidziana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 • Podmiotami uprawnionymi do składania wstępnej deklaracji udziału w projekcie są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) położoną na terenie Gminy Drużbice, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które do tej pory nie korzystały z dofinansowań udzielanych przez Gminę Drużbice (np. projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii).
 • Planowana intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł brutto.
 • Okres wdrażania projektu: wydatkowanie środków rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania
  do 31 października 2025 roku.
 • Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty jego zakończenia.
 • Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
 • Więcej informacji można uzyskać w Referacie Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 44 631-10-79 wew. 1 lub 4.

 

 

                                                                                              Zachęcam do udziału!

                                                                                                   Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                     Tomasz Głowacki         

Załączniki:

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240306_wsi_wsi.jpg

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem, miejscem zabawy i wypoczynku. Dbajmy o to by zapewnić bezpieczne warunki przebywania, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania.

W 2024 roku KRUS organizuje dwa konkursy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia poniżej obie propozycje, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców w aspekcie dbania o zdrowie w gospodarstwie rolnym.

V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W województwie łódzkim organizatorami konkursu są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009–2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu na rymowankę przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS. Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej 6 słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina. Regulamin konkursu został przesłany do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.gov.pl/krus

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2024 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

 1. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Drugą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach wiejskich szkół podstawowych jest XIV edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na terenie województwa łódzkiego organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówki Terenowe, a współorganizatorami przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tegoroczne hasło cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem konkursu brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

 • „Rola rolnika, by upadku unikał”
 • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"
 • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
 • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
 • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
 • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Termin nadsyłania prac plastycznych wraz z kartą zgłoszenia do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 5 kwietnia 2024 roku. Regulaminy konkursu zostały przesłane do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie www.gov.pl/krus

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje na temat konkursu można również uzyskać we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez KRUS. Dzięki nim młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i zdobyć atrakcyjne nagrody.