SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DRUŻBICE!!!

Zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy odbędzie się 31 maja 2022 r.

Link do porządku obrad https://druzbice.pl/index.php/o-gminie/rada-gminy/informacje-o-sesjach-i-komisjach/2251-xxxviii-sesja-rady-gminy-druzbice-31-maja-2022-r

Link do transmisji sesji, na której przedstawiany będzie raport https://crv.pl/transmisja-lodzkie-rada_gminy_w_druzbicach

a debata na kolejnej sesji Rady Gminy w czerwcu 2022 r.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

    W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Drużbice (Biuro Rady pokój 29).

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!

 

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice
Sylwia Stelmach-Piątkowska

 

Zgłoszenie do debaty nad raportem

Raport o stanie Gminy Drużbice 2021 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice   z siedzibą Drużbice 77a, 97-403 Drużbice, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice ( z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych).


3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok odbywającej się podczas sesji Rady Gminy Drużbice. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

9. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych  w celu podejmowania decyzji,  w tym również w formie profilowania

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220511_goniec_goniec.png

Informujemy, że z dniem 10 maja 2022 r., korespondencję (zwykłą i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wychodzącą z Urzędu Gminy w Drużbicach  do adresatów z terenu gminy Drużbice, oprócz Poczty Polskiej dostarczy  Goniec – Piotr Dłubakowski, który posiada upoważnienie Wójta Gminy Drużbice oraz identyfikator. Korespondencja dostarczana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W przypadku korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie z informacją o możliwości odbioru przesyłki w terminie 7 dni w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach.

Gdy przesyłka nie zostanie odebrana w powyższym terminie, goniec ponownie zapuka do Państwa drzwi, aby doręczyć przesyłkę. Jeśli sytuacja się powtórzy tj. goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie powtórne na kolejne 7 dni. Przesyłka nieodebrana w terminie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia pozostawiana jest w aktach sprawy.

Jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, ma możliwość pozostawienia przesyłki dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, pod warunkiem jednak, że osoby te podejmą się przekazania jej adresatowi. Wówczas o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu, goniec informuje adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.  

gallery1

Nowy ciągnik zasilił zasoby Referatu Remontowo - Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. Ciągnik Zetor Proxima 90 został zakupiony wraz z pługiem do odśnieżania. Traktor usprawni prace utrzymujące porządek na terenie gminy. Będzie wykorzystany do prac polegających na m. in. koszeniu poboczy, remontach dróg , odśnieżaniu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220428_turniej_turniej.jpg

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Bełchatowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkołę Podstawową w Rasach reprezentowała grupa 3 uczniów z klasy V: Alicja Sadurska, Arkadiusz Biegański i Jan Stawicki. W kategorii drużynowej uczniowie zajęli II miejsce, a w kategorii indywidualnej III miejsce zajął Jan Stawicki.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.