gallery1

Podczas sesji Rady Gminy Drużbice, która odbyła się 25 czerwca 2024 roku, Radni Gminy Drużbice podjęli uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok. Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy, pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy.

Wotum zaufania i absolutorium to wyraz uznania przez Radę Gminy , że Wójt wraz ze swoim zespołem, w sposób prawidłowy zapewnia funkcjonowanie Urzędu Gminy, realizuje uchwały podejmowane przez Radę Gminy, a w szczególności budżet Gminy. Jest to jedno z ważniejszych głosowań dla Wójta oraz pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, gdyż stanowi o tym, że podejmowane działania są akceptowane przez Radnych, czyli przedstawicieli Mieszkańców.