b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_brzezie.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego poprzez zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” dla sołectwa Brzezie. W ramach zadania zakupiono kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej.

Dzięki realizacji zadania zagospodarowana została przestrzeń publiczna, co wpłynęło bezpośrednio na poprawę bytu mieszkańców, a także wizerunku miejscowości. Z uwagi na fakt, iż na terenie Sołectwa nie było świetlicy wiejskiej ani żadnego innego obiektu, który mógłby taką funkcję pełnić, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup kontenera okazało się zasadne, w celu zwiększenia integracji mieszkańców. Dzięki projektowi poprawie uległa jakość spędzania wolnego czasu oraz zaspokojono potrzeby społeczne mieszkańców.

 

Całkowity koszt zadania: 28 550,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosła 12 000,00 zł.