Zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) oraz podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1-1b, 1d ww. ustawy.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:                                                               

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku  z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (wybrane dwa lata). Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Drużbicach.

Wzór wniosku, instruktaż jak wypełnić wniosek, klauzula RODO i arkusz kalkulacyjny do obliczania dodatku znajdują się poniżej.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Arkusz do obliczania dodatku dla_podmiotu wrażliwego wersja edytowalna

Klauzula informacyjna dotycząca dodatku dla podmiotów wrażliwych