b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220826_cm_cm.png

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

 

Gmina Drużbice zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. 

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa
w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Łodzi.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 16 września 2022r. w Urzędzie Gminy
w Drużbicach – pokój nr 6.
 W przypadku problemów z jej wypełnieniem, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  tel. 44 631 10 79 w. 23.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też
z przyznaniem dofinansowania.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Drużbice.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

Wysokość dofinansowania 

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została
na poziomie:

 • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).

 

 • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS
nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł
w gospodarstwie jednoosobowym.

 

 • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez GOPS nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

 

Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

 

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących
  do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny
  o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym; 
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

 

Załączniki:

Program-priorytetowy-Ciepłe Mieszkanie

Wykaz kosztów kwalifikowanych

Wstępna deklaracja uczestnictwa w programie Ciepłe Mieszkanie