SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DRUŻBICE!!!

Zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy odbędzie się 31 maja 2022 r.

Link do porządku obrad https://druzbice.pl/index.php/o-gminie/rada-gminy/informacje-o-sesjach-i-komisjach/2251-xxxviii-sesja-rady-gminy-druzbice-31-maja-2022-r

Link do transmisji sesji, na której przedstawiany będzie raport https://crv.pl/transmisja-lodzkie-rada_gminy_w_druzbicach

a debata na kolejnej sesji Rady Gminy w czerwcu 2022 r.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

    W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Drużbice (Biuro Rady pokój 29).

ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!

 

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice
Sylwia Stelmach-Piątkowska

 

Zgłoszenie do debaty nad raportem

Raport o stanie Gminy Drużbice 2021 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice   z siedzibą Drużbice 77a, 97-403 Drużbice, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice ( z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych).


3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2021 rok odbywającej się podczas sesji Rady Gminy Drużbice. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach wynikających z przepisów prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

9. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych  w celu podejmowania decyzji,  w tym również w formie profilowania