Fundusze Europejskie

 W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie w wysokości
78 780,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów
i tabletów wraz z oprogramowaniami dla 23 dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Wkrótce Gmina Drużbice podpisze umowę z operatorem projektu i przystąpi do prac mających na celu wyłonienie Wykonawcy.

 

 W związku z tym, iż łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założoną pierwotnie alokację w wysokości 80 mln zł,  zmieniono § 4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3500 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1500 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2500 zł oraz 1000 zł.

 

Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.