Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa).

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę jednorazowo. Pomoc przeznaczona jest: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20 pokój. Nr 6.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeśli wnioskodawca poda dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbiacach poinformuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w kasie Urzędu Gminy w Drużbiacach.

W załączniku wniosek wraz z kauzulą informacyjną:

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA

KLAUZULA INFORMACYJNA