Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2020 rok.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 28 maja 2021 r.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata, odbędzie się w czerwcu 2021 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób(w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 28 maja 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy w Drużbicach (Urząd Gminy w Drużbicach, II piętro, pokój nr 29) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 28 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie oraz „Raport o stanie gminy” zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie Gminy Drużbice 2020 r.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Drużbice do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 r.