Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drużbice w 2021 roku.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Ogloszenie o konkursie

Oswiadczenie - dane osobowe