b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201130_czyste_czyste.jpg

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Drużbice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 21.10.2020 r. w ramach programu „Czyste Powietrze”, rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania wynoszącego od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W sytuacji, gdy beneficjent nie kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania może skorzystać z Części 1 programu, gdzie dofinansowanie wynosi od 30% do 45%.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

  • docieplenie przegród budynku,

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Wszystkich zainteresowanych programem zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pok. nr 6, w celu uzyskania wszelkich informacji w zakresie pozyskiwania dotacji przewidzianych w programie.