b_230_0_16777215_00_images_ue1.jpg

 

W dniu 21.10.2020r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się pierwsze indywidualne spotkania z psychologiem. Indywidualne wsparcie psychologiczne ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, diagnoza problemów psychologicznych uczestników, kształtowanie motywacji do udziału w projekcie, poprawa dotychczasowego funkcjonowania uczestników w życiu osobistym, społeczny i poprzez to przygotowanie do aktywizacji zawodowe.

            W dniu 22.10.2020r. w godzinach od 8.30 do 15.30. w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach odbyło się pierwsze spotkanie treningu umiejętności społecznych. Trening umiejętności społecznych ma na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych (motywowanie do działania i aktywności zawodowej, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem i frustracją, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych)

W zajęciach bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.