Wójt Gminy Drużbice, przypomina, iż wszyscy rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Drużbice, mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto, hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w Urzędzie Gminy Drużbice w pokoju nr 4 (parter) w terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.).

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku. Dokument ten nie jest wymagany jeżeli został już złożony w pierwszym terminie .

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego są do pobrania w Urzędzie Gminy Drużbice oraz na stronie internetowej www.druzbice.pl. Edytowalny formularz ww. wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Limity obowiązujące w 2020 r., stanowią sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha upraw rolnych w 2020 r. wynosi 100 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.