VIII Sesja Rady Gminy Drużbice

Na ostatniej sesji Rady Gminy Drużbice, która odbyła się 29 maja, radni jednogłośnie zdecydowali o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia, czwartego już w naszej Gminie, punktu przedszkolnego.

„Przedszkolny punkt marzeń” funkcjonował będzie w ZSP w Drużbicach od 1 września 2019 r. Opiekę w nim znalazło 22 dzieci w wieku 3-5 lat. Rekrutacja jest już zakończona, ponieważ wniosek na utworzenie punktu Gmina Drużbice złożyła w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w kwocie 407 tys. zł. przeznaczone zostanie na wyposażenie sal, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowe zajęcia logopedyczne, korekcyjne i warsztaty edukacyjne. Z dodatkowych zajęć skorzystają również dzieci z PP w Suchcicach.

Podczas sesji powołana została również doraźna komisji ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice. Radni w niej pracujący zajmą się wnioskami: mieszkańców sołectwa Drużbice dotyczącego połączenia Drużbic i Drużbic – Kolonii w jedną miejscowość o nazwie Drużbice i nadaniu nazw ulic oraz mieszkańców Nowej Wsi, którzy chcą odłączyć się od sołectwa Rasy tworząc własne. W komisji zasiadają radni: Sylwia Stelmach-Piątkowska, Piotr Dobrosik, Piotr Kociołek, Dominik Dobiech , a przewodniczy jej Tomasz Cieślak.

Jednogłośnie radni przyjęli także dwie uchwały budżetowe wynikające ze: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 oraz zmian w tegorocznym budżecie, m.in:

  • wprowadzenie 10 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.”Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice”,
  • zmniejszenie o kwotę 150 tys. zł wydatków z zadania „Przebudowy drogi gminnej w m. Rasy- Bukowie Górne, gm. Drużbice – po zmianie zostaje kwota 505 tys. zł środków własnych, które musimy zapewnić 50% całkowitej wartości inwestycji plus wydatki niekwalifikowalne. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Najniższa kwota zaproponowana w przetargu nieograniczonym wynosi ponad 760 tys. zł,
  • zmniejszenie wydatków o kwotę 9.300 zł z zadania „Budowa drogi w m. Patok”,
  • wprowadzenie nowego zadania dotyczącego rozbudowy ogrodzenia w m. Suchcice przy placu zabaw,
  • zwiększenie wydatków o kwotę 230 tys. zł na przebudowę remizy OSP w Drużbicach.

Podczas sesji Radni zapoznali się także z Raportem o staniem gminy za 2018 r. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności Wójta i urzędu w ciągu minionych 12 miesięcy, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy.

Przygotowanie i przedłożenie Radzie raportu jest pierwszym etapem procedury. Kolejnym krokiem będzie debata oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.