VI sesja Rady Gminy Drużbice

14 marca 2019 r. w budynku po byłej szkole w Suchcicach odbyła się sesja Rady Gminy Drużbice. W obradach, które otworzyła Przewodnicząca Sylwia Stelmach-Piątkowska, uczestniczyli: Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, Skarbnik Gminy Grażyna Niemczyk, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.

Radni zajęli się m.in. podjęciem uchwał w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z dziećmi do lat 6; przyjęto również „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy na rok 2019”. Pod głosowanie poddano również uchwały związane z dzierżawą nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym w miejscowościach Wadlew i Rawicz. Dokonano także zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. Są one podyktowane między innymi zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej o kwotę ok 250 tys. zł, dotacjami zewnętrznymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań inwestycyjnych. Do budżetu wprowadzono także 200 tys. zł - jest to pomoc finansowa od Gminy Kleszczów z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przebudowy drogi gminnej Rasy - Bukowie Górne oraz dotacje z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie: 148 tys.zł 422 zł na budowę sieci wod-kan w m. Wola Głupicka, 47 tys. 293 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w m. Zwierzyniec 44. oraz 59 tys. 400 zł na wymianę zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Drużbice. Rada wyraziła również zgodę na zaciągniecie długoterminowego kredytu w kwocie 1,5 mln zł na pokrycie wcześniejszych zobowiązań finansowych oraz przekazanie 15 tys.zł dla jednostki OSP Suchcice na zapewnienie gotowości bojowej, a w szczególności na dostosowanie garaży do celów socjalnych.

Podczas sesji przeprowadzono również zbiórkę pieniędzy na wsparcie leczenia chorego na złośliwy nowotwór płuc 3-letniego Adasia. Zebrano 560 zł.