Ogłoszenie nr 556898-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Wójt Gminy Drużbice: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów, gm. Drużbice

Ogłoszenie nr 535400-N-2020 z dnia 2020-04-29 r. Wójt Gminy Drużbice: Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice

Dostawa i monta z instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22-10-2019 r. pod numerem 613035-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice