OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26-03-2019 r. pod numerem 529837-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06-02-2019 r. pod numerem 510959-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka, gm. Drużbice