OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09-08-2018 r. pod numerem 585580-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup energii elektrycznej