OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22-06-2018 r. pod numerem 577496-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (10.07.2017 r.)
Informacja z otwarcia ofert (9.07.2017 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 - 10
Zał. nr 11 do SIWZ – Projekt umowy
Zał. nr 12 do SIWZ – Projekt budowlany
Zał. nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał. nr 14 do SIWZ – Przedmiar robót