OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-06-2018 r. pod numerem 573091-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Pole Sucheckie, Gm. Drużbice - Etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23.07.2018 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.07.2018 r.)
Informacja z otwarcia ofert (29.06.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (26.06.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 - 10
Zał. nr 11 do SIWZ – Projekt umowy
Zał. nr 12 do SIWZ – Plan sytuacyjny
Zał. nr 13 do SIWZ – Przekrój konstrukcyjny
Zał. nr 14 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał. nr 15 do SIWZ – Przedmiar robót