OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2018-05-11 r. pod numerem 557025-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (28.05.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 - 6
Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt umowy
Zał. nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany
Zał. nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał. nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót
Zał. nr 12 do SIWZ – Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych