OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12.04.2018 r. pod numerem 543805-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (16.05.2018 r.)
Informacja z otwarcia ofert (27.04.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załącznikami 1 - 6
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych