OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 527438-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.04.2018 r.)
Informacja z otwarcia ofert (04.04.2018 r.)
Zmiana treści SIWZ (28.03.2018 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.03.2018 r.)
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (27.03.2018 r.)
Zmiana treści SIWZ (27.03.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 3 do SIWZ (27.03.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ (27.03.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (21.03.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załącznikami 1 - 6
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych