OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22.02.2018 r. pod numerem 519962-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Podstoła-Zabiełłów, Gm. Drużbice - Etap II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (19.03.2018 r.)
Informacja z otwarcia ofert (09.03.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 - 6
Zał. nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 8 do SIWZ – Projekt umowy
Zał. nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany
Zał. nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany – część graficzna
Zał. nr 10 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał. nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót
Zał. nr 12 do SIWZ – Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych