OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10-12-2020 r. pod numerem 765183-N-2020

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice