OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-11-2020 r. pod numerem 759455-N-2020

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice