OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19-10-2020 r. pod numerem 599359-N-2020

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice