OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 19-08-2019 r. pod numerem 587407-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne,
Gm. Drużbice – odcinek dodatkowy