OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 02-07-2019 r. pod numerem 567881-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł