OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 17-04-2019 r. pod numerem 538665-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy – Bukowie Górne, Gm. Drużbice