OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06-02-2019 r. pod numerem 510959-N-2019

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Wola Głupicka, gm. Drużbice