XXVII Sesja Rady Gminy Drużbice

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2017-08-25 08:00 - 15:00
Miejsce
budynek po byłej Szkole Podstawowej w Suchcicach - Suchcice

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. /piątek/ o godz. 8.00 w szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach,
  • wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”,
  • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drużbice,
  • ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drużbice,
  • stwierdzenia przekształcenia szkoły,
  • nadania statutu Szkole Podstawowej w Rasach,
  • określenia zasad powoływania "Komitetu Rewitalizacji" dla Gminy Drużbice i ustalenia jego regulaminu,
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, usytuowanej w m. Brzezie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewid. 198 obręb Chynów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Drużbice,
  • zasad używania Herbu Gminy Drużbice,
  • określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2024,
  • zmiany w budżecie na 2017 rok,
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.
 
 

Terminy

 • 2017-08-25 08:00 - 15:00

Wspierane przez iCagenda