Wycinka drzew i krzewów

Wójt Gminy Drużbice informuje o zmianach jakie weszły w życie z dniem 28 sierpnia 2015r. w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z wprowadzonymi zmianami:

I. nie jest wymagane zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

II. jeżeli drzewa nie spełniają w/w warunków właściciel nieruchomości, na której rosną drzewa musi uzyskać decyzję zezwalającą na ich usunięcie.

III. nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów, których wiek  nie przekracza 10 lat.

IV. zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte  przez właściwe służby (np. straż pożarna), inne podmioty lub przez inne osoby, po wcześniejszych oględzinach przeprowadzonych przez  pracownika urzędu gminy.

V. uszczegółowiono zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. ogławiania, które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa.

VI. osoby fizyczne nie poniosą opłat, jeżeli uzyskały zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z wprowadzonymi zmianami, od dnia 28 sierpnia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Drużbice - pok. nr 7 i  na stronie internetowej www.druzbice.pl

Wniosek powinien zawierać: