Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plakat - Nowy Start do Kariery

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min 122 osób po 29 roku życia pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu dla uczestników projektu zaplanowano:

  1. Identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  4. Staże i pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2016 r.” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 28.252,95 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 24.015,00 zł

W ramach projektu: usunięto i unieszkodliwiono 67,430 Mg wyrobów azbestowych.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Zakup nowego ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 272 937,00 zł brutto

Dofinansowanie: pożyczka w wysokości do 95% wartości ogólnej, tj. 259 289,00 zł

Zakres projektu: doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej Referatu Remontowo-Technicznego poprzez zakup nowego sprzętu - ciągnik wraz kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów.

www.zainwestujwekologie.pl

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie!!

„Na pomoc pracy”

Jeżeli jesteś osobą, która:

  • utraciła pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu KC.

 Pełna treść informacji