Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach rozpoczyna od stycznia 2017 roku realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców z terenu gminy Drużbice. Program potrwa do maja 2017 roku.

Logo pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa w postaci paczek z artykułami spożywczymi skierowana jest do osób, które spełniają kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pełna treść informacji

W gminie Drużbice realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Drużbice 20.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Pełna treść informacji

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. „o świadczeniach rodzinnych”. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Pełna treść informacji

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko i nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Pełna treść informacji