Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. „o świadczeniach rodzinnych”. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Pełna treść informacji