Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice !

Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że do Urzędu Gminy wpłynęły dokumenty firmy Ziemia Polska Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ożarów Mazowiecki, która na działce nr ewid. 29/28 obręb Brzezie, gm. Drużbice, powiat bełchatowski, planuje produkować środki poprawiające właściwości gleby.

W procesie produkcyjnym przewiduje się przetwarzanie odpadów biodegradowalnych z zastosowaniem mikroorganizmów (kompostowanie).

Surowcami do produkcji będą przede wszystkim odpady takie jak: osady, skratki ściekowe, szlamy z oczyszczalni, resztki z przemysłu spożywczego, przeterminowane produkty spożywcze oraz biomasa, odpadowa masa roślinna i drewno.

Maksymalna ilość odpadów możliwych do przetworzenia określona została na ok. 25 tys. ton rocznie.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i kartą informacyjną przedsięwzięcia) w  Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Drużbice, pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Kurendę zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach, 97 – 403 Drużbice 77A, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Drużbice: druzbice.bip.gov.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzezie.

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska