Wójt Gminy Drużbice informuje, że wnioski o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Drużbice można składać do dnia 31 marca 2017r.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu i wyrobów zawierających azbest (przy czym azbest lub wyroby zawierające azbest winny być ułożone na paletach i właściwe zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Drużbice dokonywać będzie załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  1. Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  2. Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  3. Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. 

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do dnia 31 marca 2017 r. stosownego wniosku w Urzędzie Gminy w Drużbicach, 97-403 Drużbice 77A.

Wniosek można pobrać w Urzędzie (pok. nr 7) lub na stronie www.druzbice.pl

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 20

Wójt Gminy Drużbice
(-) Bożena Zielińska