Gmina Drużbice pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022”. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych z prośbą o uczestnictwo, min. poprzez niniejszą ankietę, w pracach nad tym dokumentem.

Celem opracowania Programu Rewitalizacji jest wskazanie na terenie gminy terenów, dla których – po opracowaniu szczegółowego planu działania i pozyskaniu środków pomocowych – możliwe będzie ożywienie społeczno-gospodarcze oraz zmiana lub poprawa funkcji przestrzenno-funkcjonalnych tego obszaru.

Ankieta na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Drużbice"

W wyniku ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Gminie Drużbice została przyznana dotacja na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drużbice. Współfinansowana jest ona ze środków Funduszu Spójności w ramach w/w Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 20 785,00 zł.

W grudniu 2016r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Województwem Łódzkim, które zobowiązuje się do przekazania na jego realizację dotacji w wysokości do 90%, tj. do kwoty 18 706,50 zł.

Opracowany dokument będzie skutecznym środkiem w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach, które wymagają szczególnej interwencji a w konsekwencji wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego. Rewitalizacja jest procesem prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością, dlatego powstanie Programu będzie wymagało szerokiej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz grup aktywnych działających na terenie Gminy Drużbice.

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska