Gmina Drużbice pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022”. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych z prośbą o uczestnictwo, min. poprzez niniejszą ankietę, w pracach nad tym dokumentem.

Celem opracowania Programu Rewitalizacji jest wskazanie na terenie gminy terenów, dla których – po opracowaniu szczegółowego planu działania i pozyskaniu środków pomocowych – możliwe będzie ożywienie społeczno-gospodarcze oraz zmiana lub poprawa funkcji przestrzenno-funkcjonalnych tego obszaru.

Ankieta na potrzeby opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Drużbice"