Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian „Programu Współpracy Gminy Drużbice z  Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Pełna treść ogłoszenia
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Projekt uchwały
Formularz zgłoszenia opinii

W związku z reformą oświaty, w najbliższy wtorek tj. 10 stycznia 2017r. o godzinie 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach (obok apteki), odbędą się konsultacje społeczne w sprawie likwidacji gimnazjum w Rasach. Zainteresowanych zapraszamy.

W związku ze stanowiskiem Wojewody Łódzkiego we wszystkich sołectwach gm. Drużbice, odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach.

W sołectwie Rożniatowice konsultacje z mieszkańcami zaplanowano na dzień 29 sierpnia 2016 r. o godz. 17.15 w sali OSP (II termin 17.45 ).

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Rożniatowice