Odbiór odapadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy DRUŻBICE

Wójt Gminy Drużbice uprzejmie informuję, że w dniach 23-25.04.2018 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Drużbice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu

Kurenda dot. odprowadzania nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy przypomina

Zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 250 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice informuję, że:

Wójt Gminy Drużbice zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Drużbice podjęła nową Uchwałę NR XXI/234/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016.5433). Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 stycznia 2017r .

Apel Wójta Gminy Drużbice

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas corocznych wiosennych porządków. Wszyscy zwracamy szczególną uwagę na czystość na terenie naszej Gminy wiedząc, że stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas. Mówi o naszej trosce o dobro wspólne, ale też o kulturze, jaką reprezentujemy. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców.To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne .

Wójt Gminy Drużbice przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.