gallery1

W kwietniu br. w kolejnej placówce oświatowej w naszej gminie przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna, która miała na celu ustalenie czy szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Miło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Drużbicach spełniła wszystkie wymagania na poziom WYSOKI.

Analizie poddano dwa obszary funkcjonowania szkoły:

  • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”,
  • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Spełnianie przez szkołę wyżej wymienionych wymagań badane było w odniesieniu do poziomów:
I podstawowego – świadczącego m.in. o prawidłowym przebiegu i efektach procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz umożliwianiu uczniom rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości,

II wysokiego ndash; świadczącego o wysokiej skuteczności tych działań.

Badaniem objęto uczniów (ankieta i wywiad grupowy), rodziców (ankieta) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki oraz z pracownikami niepedagogicznymi. Wizytatorzy obserwowali lekcje i analizowali dokumentację placówki.

To kolejna placówka w Gminie Drużbice, która poddana została takiemu badaniu, a wyniki świadczą o wysokim poziomie kształcenia naszych najmłodszych.