OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.07.2017 r. pod numerem 550357-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Drużbice - Etap II