OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.11.2016 r. pod numerem 346152 - 2016
Wójt Gminy Drużbice
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup posypywarki oraz rozdrabniacza do drewna w ramach zadania
"Zakup nowego ciągnika wraz osprzętem"

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9.11.2016 r. pod numerem 340097 - 2016
Wójt Gminy Drużbice
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 4.11.2016 r. pod numerem 336853 - 2016
Wójt Gminy Drużbice
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł.