OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.07.2017 r. pod numerem 550357-N-2017

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Drużbice - Etap II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (03.08.2017 r.)
Informacja z otwarcia ofert (02.08.2017 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami
Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy
Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany
Zał. nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Zał. nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 11 do SIWZ - Wzór zestawienia materiałów i urządzeń równoważnych