OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 18.11.2016 r. pod numerem 346152 - 2016
Wójt Gminy Drużbice
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup posypywarki oraz rozdrabniacza do drewna w ramach zadania
"Zakup nowego ciągnika wraz osprzętem"

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13.12.2016 r.)
   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.12.2016 r.)
   Informacja z otwarcia ofert (28.11.2016 r.)
   Pełna treść ogłoszenia
   SIWZ z załącznikami
   Załącznik nr 6 do SIWZ)